Według spirytyzmu istota inteligentna, żyjąca po śmierci fizycznej człowieka, bytująca w święcie pozamaterialnym. Zgodnie z tą doktryną duchy żyją w święcie niewidzialnym, znajdującym się poza czasoprzestrzenią świata materialnego; w innym wymiarze bytowania są wszędzie, przesyłają komunikaty za pośrednictwem mediów. Według tej koncepcji duch i dusza są synonimami. Duchy mogą manifestować się przez osobę żyjącą (medium), zmieniając jej wygląd (transfiguracja), wagę dzięki mieszaniu fluidów. Duchy mogą komunikować się w sposób widzialny poprzez: dźwięki, dotyk, hałas, poruszanie przedmiotów, pismo, rysunek, muzykę itp. Wszystkie doktryny i religie potwierdzają istnienie duchów. Jednak każda z nich różnie je interpretuje.